"The Search for Wisdom" Part 1

November 16, 2014 Speaker: Jack Jenkins Series: Ecclesiastes

Passage: Ecclesiastes 7:19-29