"The Search for Wisdom" Part 2

November 30, 2014 Speaker: Jack Jenkins Series: Ecclesiastes

Passage: Ecclesiastes 7:19–7:29