"Discourse On the Peripheries Of Life"

March 22, 2015 Speaker: Jack Jenkins Series: Ecclesiastes

Passage: Ecclesiastes 9:1-10